Szkoła Pedagog

Informacje kontaktowe

+48 77 416 35 12

 

Na terenie miasta Brzeg działają instytucje, w których można zgłosić przemoc w rodzinie:

 • Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
  ul. Robotnicza 10
  tel. alarmowy 112
  tel. dyżurny KPP +48 47 863 32 03
  tel. Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP +48 47 86 334 32
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Brzegu - jeżeli w rodzinie przemoc jest wynikiem nadużywania alkoholu
  ul. Robotnicza 12
  tel. 077 416-99-81
 • Placówki oświatowe na terenie miasta Brzeg (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe- jeżeli w rodzinie są dzieci uczęszczające do tych placówek)
 • Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeg (przechodnie POZ – lekarz rodziny, pielęgniarka środowiskowa, Brzeskie Centrum Medyczne)
  To tam osoba, która doznała uszkodzeń ciała może otrzymać bezpłatne zaświadczenie lekarskie o poniesionych obrażeniach w wyniku przemocy domowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
  ul. B. Chrobrego 32a
  tel. 077 416-99-93
 • Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu
  ul. Piastowska 29a
  tel. 077 400-80-14
  tel. 077 416-05-06
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg
  ul. Piastowska 29a
  tel. 077 400-80-14
  tel. 077 416-05-06

Pliki

Procedura udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny Wykaz umów zawartych w celu realizacji świadczeń w zakresie: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny w podziale na OW NFZ i Świadczeniodawców. Powrót do nauczania stacjonarnego przewodnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa

Czytaj