Kierunki kształcenia Szkoła branżowa - Elektryk

Nowości na Słowiańskiej
Szkoła Branżowa I stopnia – tylko 3 lata i masz zawód.

Kończąca się egzaminem kwalifikacyjnym
Zajęcia praktyczne w szkole


Elektryk
Kwalifikacja - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Ważne !!!!
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskania tytułu technika.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 • montowania układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych;
 • określania parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej;
 • planowania kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonywania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń;
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
 • wykonywania pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • oceniania jakości wykonanych prac;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Elektryk

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających, przetwarzających l przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w fabrykach i zakładach przemysłowych, eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny l urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze).

Absolwent może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Czytaj