Szkoła Historia

Z kart historii Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu

Historia powstania budynku szkoły

Na początku lat trzydziestych, w związku z zamknięciem w Brzegu katolickiej szkoły ludowej dla dziewcząt, mieszczącej się w budynku zamykającym dziedziniec zamkowy od zachodu, z przyczyn technicznych, palącą potrzebą stała się budowa nowego budynku szkolnego.W tym celu miasto zakupiło tereny między dzisiejszymi ulicami Robotniczą i Wyszyńskiego, na których znajdowały się wcześniej szklarnie ogrodnictwa Haupta. Szklarnie rozebrano, wytyczono także nową ulicę, której nadano imię "bohatera" ruchu nazistowskiego Horsta Wessela. Możliwe, że nowo wytyczona ulica pokrywała się częściowo z tzw. skarbimierską drogą kościelną (Hermsdorfer Kirchweg), którą mieszkańcy Skarbimierza chodzili do Brzegu.

Budowę szkoły zakończono w roku 1936 i nadano jej imię Adolfa Hitlera. Była to szkoła dla dziewcząt i dlatego też motywem przewodnim dekoracji rzeźbiarskich przy wejściu pod arkady oraz bocznym wejściu do szkoły były bawiące się dziewczynki.

Okres wojny

W okresie II wojny światowej w szkole urządzono sanatorium dla leczących się w pobliskim lazarecie (obecnie budynek Urzędu Miasta przy ulicy Robotniczej).

Okres powojenny

Brzegu, od 1945 roku budynek był wykorzystywany na cele szkolne (Szkoła Podstawowa nr 2). W roku 1 9 4 6 w p l a c ó w c e p o w s t a ł o Państwowe Liceum Pedagogiczne nr 33, które działało do 31 sierpnia 1970 r., kiedy to nastąpiła likwidacja takiej formy kształcenia nauczycieli. W ciągu 24 lat działalności PLP, szkołę tę opuściło 1055 absolwentów. Większość z nich pracowała w placówkach oświatowych ziemi brzeskiej.

Działalność szkoły upamiętnia okolicznościowa tablica ufundowana przez uczniów i nauczycieli, umieszczona w budynku byłego PLP przy ul.. Słowiańskiej głosząca:

"W tym budynku w latach 1946-1970 mieściło się Liceum Pedagogiczne kształcące nauczycieli dla Polskiej Szkoły”, a także monografia nauczyciela tej placówki Ludwika Toporowskiego (Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu w latach 1946 – 1970).

Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w latach 1963- 2013

Przemiany polityczno-gospodarczo-społeczne jakie zachodziły w Polsce po 1945 roku nabrały szczególnie intensywnego charakteru na tzw. ziemiach odzyskanych. Repatriacja tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich i zasiedlanie Dolnego Śląska powiązano z odbudową i industrializacją regionu. Plan Sześcioletni realizowany przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą od 1950 roku zakładał położenie szczególnego nacisku na rozwój przemysłu ciężkiego, w tym maszynowego. W związku z odłączeniem powiatu brzeskiego od województwa wrocławskiego w 1950 roku zaistniała potrzeba kształcenia kadr dla rodzącego się przemysłu. W tym celu w 1950 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Metalowo- Elektryczną przy ulicy Lechickiej w budynku należącym obecnie do Szkoły Podstawowej nr 5. W 1954 roku siedzibę szkoły pomieszczono w budynku przy warsztatach Zasadniczej Szkoły Zawodowej istniejącej na ulicy Kamiennej od 1950 roku i kształcącej w zawodach: mechanicznym i elektrycznym, równolegle z zawodami budowlanymi. Pierwszego września 1959 roku Technikum Zawodowe dla Pracujących w Opolu zorganizowało przy Zasadniczej Szkole Metalowo- Elektrycznej w Brzegu Punkt Konsultacyjny Technikum Mechanicznego o specjalności obróbka skrawaniem, na podbudowie szkoły podstawowej. Inicjatorem i organizatorem tego punktu był piastujący stanowisko dyrektora ZSZ inżynier Franciszek Kucharski. W Punkcie Konsultacyjnym podjęło naukę 95 słuchaczy będących pracownikami brzeskich zakładów przemysłowych, w dwóch grupach semestralnych. 1963/64 powstało Technikum Mechaniczne, kształcące 80 uczniów w dwóch oddziałach, będące zalążkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Była to pierwsza średnia szkoła zawodowa o kierunku technicznym na ziemi brzeskiej.

Zajmowała ona pomieszczenia zlokalizowane przy Zasadniczej Szkole Zawodowej na ulicy Kamiennej. W związku z dużym naborem uczniów, a co za tym idzie trudnościami lokalowymi, zajęcia odbywały się z konieczności w różnych punktach miasta. Wykorzystywano sale Ratusza Miejskiego, obecnego I Liceum Ogólnokształcącego czy Liceum Pedagogicznego dla prowadzenia zajęć.

W 1965 roku Punkt Konsultacyjny Technikum Mechanicznego Zaocznego przekształcony zostaje w Wydział dla Pracujących przy Technikum Mechanicznym w Brzegu, posiadający uprawnienia do kształcenia w kierunku mechanicznym i elektrycznym. Szczególnie brzemiennym w skutki okazał się rok szkolny 1967/ 1968, kiedy to odłączono Technikum Mechaniczne od istniejącej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i przekształcono w samodzielną placówkę pedagogiczną. Siedzibą nowej placówki oświatowej stał się budynek wygaszanego w tamtym czasie Liceum Pedagogicznego przy ulicy Słowiańskiej. Naukę w technikum podjęło 250 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach. Pierwszym dyrektorem placówki został Stanisław Milewski będący do tej pory dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Kamiennej.

Od września 1970 roku cały obiekt przy ulicy Słowiańskiej przeszedł w posiadanie Technikum Mechanicznego, jednak pozostały w nim nadal Liceum Pedagogiczne oraz Szkoła Ćwiczeń przekształcona później w Szkołę Podstawową nr 2.

W roku szkolnym 1971/ 1972 decyzją kuratora opolskiego przejęto kierunki mechaniczny i elektryczny wraz z warsztatami szkolnymi od Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ulicy Kamiennej. Równolegle z rozwojem szkoły dziennej kontynuowano nauczanie w Technikum dla Pracujących, które od 1 stycznia 1971 roku przekształcono w Wydział Zaoczny Technikum Mechanicznego. Jego kompetencje z czasem przejęło Technikum Wieczorowe dla Pracujących, działające od roku szkolnego 1968/ 1969.

Pierwszego stycznia 1973 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu powołało do życia Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, w skład którego weszły następujące typy szkół: Technikum Mechaniczne, Technikum Elektryczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, Technikum Mechaniczne i Elektryczne - wydział dla pracujących i Średnie Studium Zawodowe, kształcące łącznie w 11 specjalnościach i zawodach. Dyrektorem nowopowstałej placówki został inż. Ryszard Wylon.

Rozwój szkoły pociągnął za sobą systematyczne i dynamiczne powiększanie kadry pedagogicznej wspieranej przez pracowników technicznych i administracyjnych oraz nauczycieli zawodu na warsztatach szkolnych. Wydatnej pomocy w procesie dydaktycznym udzielały też brzeskie zakłady pracy delegując przedstawicieli kadry inżynieryjnej. W 1975 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa jako szkoła przyzakładowa przy Państwo-wym Ośrodku Maszynowym w Brzegu, oraz Szkoła Przysposobienia Zawodowego.

W 1978 roku w piętnastą rocznicę powstania Technikum Mechanicznego, nadano szkole imię Marii Skłodowskiej- Curie, a komitet rodzicielski i uczniowie ufundowali sztandar. W 1984 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół obejmuje mgr Wiktor Łata, który poprzez utworzenie nowych zawodów, specjalności i kierunków kształcenia dynamizuje dalszy rozwój.

W 1991 roku powołano do życia Liceum Handlowe oraz trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej a w roku szkolnym 1994/1995 naukę w placówce pobiera juz 945 uczniów zgrupowanych w 34 oddziałach.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych narastają kłopoty lokalowe. Rodzi się więc nigdy nie zrealizowany pomysł powiększenia kubatury szkoły poprzez dobudowanie skrzydła.

Doraźnym rozwiązaniem są zakończone sukcesem zabiegi o wyprowadzenie z budynku przy ulicy Słowiańskiej 18, Szkoły Podstawowej nr 2. Zasługą Dyrektora była też wymiana dachu na sali gimnastycznej, który służy do dziś. Grono pedagogiczne zaś z wdzięcznością wspomina zabiegi integracyjne i dbałość mgr Wiktora Łaty o dobrą atmosferę w miejscu pracy.

W 2003 roku dotychczasowy Dyrektor przechodzi na emeryturę a nowym, wyłonionym w drodze konkursu, zostaje mgr Antoni Haraburda, absolwent Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z roku 1978. Początki jego działalności przypadają na okres wdrażania procedur nowej matury i zmienionej formuły egzaminu zawodowego.

Doniosłe znaczenie dla borykającej się od początków XXI wieku z niedoborem uczniów szkoły miało pojawienie się w jej murach Technikum Informatycznego dzięki któremu Zespół Szkół na początek powiększa stan posiadania o cztery nowe pracownie komputerowe.

Największym jednak wyzwaniem okazała się zadekretowana przez brzeskie władze oświatowe fuzja z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego, mającym swa siedzibę na ulicy Młynarskiej. Przeniesienie go na ulicę Słowiańską w 2007 roku zapoczątkowało nowy rozdział w historii szkoły. Integracja grona pedagogicznego oraz utworzenie Technikum Obsługi Ruchu Turystycznego a także Technikum BHP to osiągnięcia ostatnich chwil upływającej, jak się niebawem okazało, kadencji.

Nowym dyrektorem placówki wyłonionym w drodze konkursu ogłoszonego i przeprowadzonego w 2008 roku została mgr Renata Listowska, dotychczasowa naucycielka ZSZ nr 1. Zainicjowała ona współpracę z Zespołem Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w celu realizacji praktyk zawodowych przez uczniów. Nawiązała stałą współpracę z uczelniami wyższymi Opola i Wrocławia, która zaowocowała serią prelekcji, wykładów czy zajęć laboratoryjnych dla zainteresowanych, poszerzając tym samym uniwersytecką bazę rekrutacyjną. Czynnie wspomagała uczestnictwo w licznych programach unijnych, pozyskując duże ilości sprzętu multimedialnego i doposażając pracownie przedmiotowe. Za jej kadencji zrealizowano program Orlik 2012, w ramach którego wybudowano na terenie szkoły dwa nowoczesne boiska z pełnym zapleczem do użytku zarówno wewnętrznego jak i całej społeczności lokalnej. Sprawdzianem jej umiejętności zarządzania placówką stała się prowadzona w roku szkolnym 2012/2013 termomodernizacja budynku szkoły pilotowana przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Rewitalizacja gmachu zwieńczyła zabiegi pani dyrektor o nadanie szkole nowego oblicza i przywróciła blask największej obecnie szkole ponadgimnazjalnej w Brzegu. Od 1 września 2013 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przejął, wyłoniony w drodze konkursu, mgr Mariusz Bochenek.

Czytaj