Rodzice Wywiadówki

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022  

l.p.

Termin

Informacja o spotkaniu:

1.

07.09.2021

godz.:17:00

Spotkania z rodzicami

klasy I– spotkanie  z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej oraz  zebranie ogólne z dyrekcją szkoły

klasy  II-IV - spotkanie  z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej

2.

10.11.2021

godz.:16:00

Spotkania z rodzicami - konsultacje dla rodziców klas I – IV.

Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w klasach IV.

3.

08.12.2021

godz.:16:30

Spotkanie z rodzicami:

klasy I - III wywiadówka dla rodziców

klasy IV - wywiadówka

4.

12.01.2022

godz.:17:00

Spotkanie z rodzicami:

klasy I – III - wywiadówka – informacja o  wynikach klasyfikacji śródrocznej

klasy IV - konsultacje dla rodziców

5.

23.03.2022

godz.: 16:30

Spotkania  z rodzicami:

klasy I – III - konsultacje dla rodziców

klasy IV –wywiadówka,  informacja  o przewidywanych ocenach          klasyfikacyjnych

6.

18.05.2022

godz.: 16:30

Spotkania  z rodzicami:

informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas 1-3

Czytaj