Szkoła Matura

Strony:

  • Do ustnej matury przystępują tylko zdający, którzy mają w swojej deklaracji dany przedmiot i złożą do dyrektora szkoły w terminie do 25 maja potwierdzenie konieczności uzyskania wyniku z tego przedmiotu w związku z rekrutacją na uczelnie zagraniczne albo realizacją umów międzynarodowych (np. Titulo de Bachiller). Formularz wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie. Nie przeprowadza się egzaminów ustnych zdalnie.
  • Pozostali absolwenci, w tym absolwenci z lat ubiegłych, którzy zadeklarowali zdawanie egzaminów ustnych, otrzymają świadectwo, jeśli zdadzą egzaminy i pisemne i przystąpią do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej. Zamiast wyniku egzaminu ustnego na świadectwie znajdzie się adnotacja – W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021 r.

1) Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 16 czerwca 2021 r.

1) Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 8 czerwca.
2) Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 24 sierpnia 2021 r.

1) Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 24 sierpnia.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.


MATURA 2021 - TERMINY Z CZĘŚCI PISEMNEJ

» 4 maja:
9.00 - język polski (poziom podstawowy)

» 5 maja:
9.00 - matematyka (poziom podstawowy)

» 6 maja:
9.00 - język angielski (poziom podstawowy)
14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)

» 7 maja:
9.00 - język angielski (poziom rozszerzony)
9.00 - język angielski (dj)
14.00 - filozofia (poziom rozszerzony)

» 10 maja:
9.00 - język polski (poziom rozszerzony)

» 11 maja:
9.00 - matematyka (poziom rozszerzony)
14.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

» 12 maja:
9.00 - biologia (poziom rozszerzony)

» 13 maja:
9.00 - geografia (poziom rozszerzony)
14.00 - język niemiecki (poziom podstawowy)

» 14 maja:
9.00 - chemia (poziom rozszerzony)
14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony)

» 17 maja:
9.00 - historia (poziom rozszerzony)

»18 maja:
9.00 - fizyka (poziom rozszerzony)

» 19 maja:
9.00 - informatyka (poziom rozszerzony)

Pozostałe terminy matur 2021 są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czytaj