Szkoła Doradca zawodowy

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Nationale Nederlanden i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w programie:

Moje finanse pt. „Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej”

Podczas warsztatów omówione będą:

 • Materiały 7 modułów programu „Moje finanse”:
 • „Świat finansów” – informacje o systemie bankowym w Polsce i na świecie.
 • „Polubić banki” – podstawowe informacje o pieniądzu 
 • „Inwestycja w siebie” – prawa konsumenta, formy zatrudnienia, ubezpieczenia i społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • „Mój budżet”- tworzenie oraz efektywne zarządzanie budżetem osobistym 
 • „Moje inwestycje” – pozabankowe formy lokowania środków finansowych, informacje o rynku akcji, operacjach giełdowych i funduszach inwestycyjnych.
 • „Bezpieczne finanse” – krytyczne czytanie przepisów prawa, e-bankowość świadomy kredytobiorca
 • „Moje kompetencje” – kompetencje miękkie ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności interpersonalnych i społecznych.

Oraz nowego 8 modułu – dostępny tylko dla uczestników warsztatów.

 • „Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej” – rynek pracy, branże i zawody przyszłości, kompetencje i umiejętności oraz podjęcie zatrudnienia i różne jego formy.
 • Nowe scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne, z których można korzystać zarówno w   systemie nauki stacjonarnej jak i zdalnej
 • Nowe elementy programu  e-Wykłady dla uczniów, certyfikaty dla uczniów  
 • Założenia tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym”
 • Narzędzie ułatwiające realizację programu w systemie nauki zdalnej 

Warsztat będzie realizowany w formie zdalnej za pomocą połączenia wideo w następujących terminach (wybieramy jeden termin)

23 stycznia (sobota) 2021r. od godz.10.00

27 stycznia (środa) 2021r. od godz. 16.00

29 stycznia (piątek) 2021r. od godz. 15.00

REJESTRACJA

Aby uczestniczyć w warsztatach wystarczy do 20 stycznia wypełnić formularz

Pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQydFX0OK2ezAgH36NfNcghtWlanyZmCokhSbEh42JbvChw/viewform

Jak radzić sobie ze stresem?
Egzaminom najczęściej towarzyszy stres. Nieważne, czy jest to matura, egzamin potwierdzający kwa¬lifikacje w zawodzie, inny egzamin w szkole czy na przykład egzamin na prawo jazdy. Najczęściej czujemy napięcie i obawiamy się o wyniki. Sam stres nie jest czymś złym. Często pomaga się zmo¬tywować i skoncentrować na zadaniu, wyostrza uwagę, sprawia, że osiągamy lepsze wyniki, pra¬cujemy skuteczniej. Problem zaczyna się wtedy, kiedy poziom stresu jest za duży i zamiast nam pomagać, utrudnia zebranie myśli i wykonanie najprostszych zadań.
Przeczytaj poniższą listę. Zaznacz te oznaki, które zaobserwowałeś u siebie.
Czy…
– Nie możesz zasnąć i przejmujesz się?
– Masz wyrzuty sumienia, kiedy się nie uczysz?
– Łatwo dajesz za wygraną?
– Zasycha Ci w ustach, serce Ci wali, pocą się ręce, masz zawroty głowy lub skurcze mięśni?
– Zaciskasz usta lub zgrzytasz zębami?
– Miewasz napady złości na innych?
– Często jesz w pośpiechu albo się przejadasz?
– Palisz lub pijesz, żeby się „wyluzo¬wać”?
– Często coś upuszczasz albo tłuczesz?
– Zauważasz u siebie zwiększoną ner¬wowość, płaczliwość lub huśtawki nastroju?

To są oznaki „złego” stresu. Jeśli zaznaczyłeś wię¬cej niż dwie odpowiedzi, spróbuj o tym z kimś porozmawiać. Mogą to być rodzice, ale możesz też poprosić o pomoc psychologa lub pedago¬ga szkolnego. Nie warto hodować stresu. Jeśli mu się na to pozwoli, może urosnąć do takich rozmiarów, które utrudnią lub nawet zablokują Twoje możliwości działania. Podczas rozmowy może się okazać, że niektórych rzeczy obawiasz się na wyrost, a nad niektórymi można zwyczajnie popracować. Zadbaj o siebie!
Jeśli przygotowujesz się do egzaminu, powinieneś zadbać o kilka spraw, które mogą pomóc Ci w ob¬niżeniu „złego” stresu. Na początek kilka założeń bardzo podstawowych.
1. Egzaminy to dość powszechne zjawisko. Będziesz je zdawał częściej, niż Ci się wydaje. Egzaminy to nie jest specjalność szkoły. Każda rozmowa kwalifikacyjna, ocena pracownika to też pewnego rodzaju egzamin. Pewnie bę-dziesz też zdawał egzamin na prawo jazdy i może też egzamin potwierdzający Twoją znajomość języka obcego. Jeśli już zdawałeś te egzaminy, przypomnij sobie, jak się wów¬czas czułeś i jak poradziłeś sobie ze stresem. Może będziesz mógł wyciągnąć z tych sytuacji jakieś konstruktywne wnioski.
2. Egzamin ma też dobre strony. Dzięki niemu masz szansę zmobilizowania się do większej pracy, do powtórek, do usystematyzowania wiedzy i przećwiczenia umiejętności.
3. Egzamin to informacja zwrotna dla Ciebie. Inne osoby – nauczyciele, egzaminatorzy, eks¬perci dadzą Ci informację, w jakim stopniu opanowałeś wymagane umiejętności i w ja¬kim stopniu Twoja wiedza jest wystarczająca do podejmowania zadań zawodowych. Jest to bardzo cenna wiedza. Możesz się dowie¬dzieć, w czym jesteś dobry, a nad czym jeszcze warto popracować.
4. Egzamin to informacja dla innych. Na podstawie wyników egzaminów matural¬nych uczelnie prowadzą rekrutację. Wyniki maturalne to dość obiektywny wskaźnik. Można porównać wyniki wszystkich kandy¬datów i przyjąć najlepszych. Wyniki egzaminu zawodowego są informacją dla pracodaw¬ców, że masz wystarczające kompetencje do wykonywania określonego zawodu. To, że otrzymałeś prawo jazdy, jest informacją dla społeczeństwa, że masz kompetencje, które umożliwią Ci bezpieczne – dla Ciebie i innych użytkowników drogi – korzystanie z samochod

Jak przygotować się do egzaminu potwier¬dzającego kwalifikacje
w zawodzie?

W zakresie uzyskiwania wykształcenia zawodo¬wego:
• Uczniowie przygotowujący się do zawodu będą zdawać egzamin lub egzaminy potwier-dzające kwalifikacje
• Ilość tych egzaminów jest związana z tym, ile kwalifikacji wyróżniono w konkretnym zawodzie
• Kształcenie zawodowe zostało ściślej powią¬zane z kształceniem ustawicznym
• Zawodu można się uczyć także poza szkołą.
Jesteś uczniem technikum, to będziesz zdawał egzamin lub egzaminy potwierdzające kwalifikacje konieczne do wykonywania wybranego przez Ciebie zawo¬du. Zanim zastanowimy się, w jaki sposób mo¬żesz się do tych egzaminów przygotować, warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat tego egzaminu.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mogą zdawać:
• Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych
• Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
• Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Egzamin zawodowy jest także przeprowa¬dzany jako egzamin eksternistyczny. Do takiego egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w skład którego wchodzi kwalifikacja, którą ma sprawdzić ten egzamin. Jeśli bę¬dziesz chciał zdobyć nowe kwalifikacje, będziesz mógł ukończyć kurs kwalifikacyjny związany wyłącznie
z wybraną przez Ciebie kwalifikacją. Możesz także przystąpić do egzaminu bez uczęsz¬czania na kurs, jeśli wykażesz, że przez dwa lata pracowałeś w danym zawodzie.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
1. Część pisemna to test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź będzie pra¬widłowa. Na jego rozwiązanie masz 60 minut.
2. Część praktyczna to jedno zadanie praktycz¬ne. Na jego wykonanie masz od 120 do 240 minut. Czas na wykonanie jest zróżnicowa¬ny ze względu na kwalifikacje w zawodzie. Zapoznaj się z informatorami dotyczącymi kwalifikacji w zawodzie, do którego się przy-gotowujesz. Tam znajdziesz informacje, ile egzaminów będziesz musiał zdać i ile czasu przewiduje się na egzamin potwierdzający określoną kwalifikację. Egzaminator w tej części egzaminu będzie oceniał:
a. Jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji
b. Jakość rezultatu pośredniego
c. Przebieg wykonania zadania, czyli prze¬strzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami i technologiami właściwymi dla zadania.
Aby zdać egzamin musisz uzyskać:
• z części pisemnej przynajmniej 50% punktów możliwych do zdobycia
• z części praktycznej przynajmniej 75% punk¬tów możliwych do zdobycia.
Są to bardzo ogólne wskazówki. Trudno jest jed¬nak przedstawić konkretne wymagania dla 193 zawodów, z których
• 23 składają się z 3 kwalifikacji zawodowych
• 72 składają się z 2 kwalifikacji zawodowych
• 98 to zawody z jedną kwalifikacją zawodową.
Informacja, z ilu kwalifikacji zawodowych składa się zawód, który wybrałeś, jest dla Ciebie bardzo istotna. Liczba kwalifikacji oznacza jednocześnie liczbę eg¬zaminów, które musisz zdać. Popatrz na przykłady.
Tomek chce zostać technikiem organizacji reklamy. Ten zawód składa się z 2 kwalifikacji:
1. Sprzedaż produktów i usług re¬klamowych
2. Organizacja i prowadzenie kam¬panii reklamowej.
Tomek będzie zdawał dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Monika marzy o tym, aby być florystką. Jest to zawód skła¬dający się z jednej kwalifikacji:
1. wykonywanie kompozycji florystycznych.
Monika musi zdać jeden egza¬min potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Igor wybrał zawód technika tele¬informatyka. Ten zawód składa się z 3 kwalifikacji:
1. uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
2. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
3. montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Igor będzie zdawał trzy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Jak pewnie sam zauważyłeś, inaczej wygląda sy¬tuacja ucznia, który przygotowuje się do zawodu z jedną kwalifikacją niż ucznia zdobywającego zawód składający się z dwóch lub trzech kwali¬fikacji. Dodatkowo uczniowie technikum – jeśli chcą podjąć dalszą edukację na uczelni wyższej – muszą jeszcze zdać maturę. Tym bardziej przygo¬towanie do egzaminów potwierdzających kwalifi¬kację w zawodzie trzeba dobrze zaplanować. Jeśli będziesz zdawał dwa lub trzy egzaminy, zorientuj się wcześniej, jak to jest zorganizowane w Twojej szkole. Możesz na ten temat porozmawiać z wy¬chowawcą, doradcą zawodowym lub z dyrekto¬rem szkoły. Pamiętaj – nie musisz wszystkich egzaminów zdawać na koniec nauki w szkole. Nie musisz także zdawać wszystkich w tym sa¬mym czasie. Możesz to sensownie zaplanować i rozłożyć w czasie.
Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji otrzy¬masz dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Dopiero wtedy, gdy uzyskasz wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w Twoim zawodzie oraz osiągniesz poziom wy¬kształcenia wymagany dla tego zawodu, będziesz mógł otrzymać dyplom potwierdzający kwali¬fikacje w wyuczonym zawodzie.
Teraz zastanówmy się, co możesz zrobić, aby do¬brze i efektywnie przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Przede wszystkim musisz dokładnie wiedzieć, co będzie sprawdzane i oceniane. Ten egzamin sprawdza po¬ziom opanowania przez Ciebie wiedzy i umiejęt¬ności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. To jest bardzo ważna podpowiedź! Oznacza to, że musisz wykazać się wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami. Twoi nauczyciele na pewno dokładnie zapoznają Cię z wymagania¬mi egzaminacyjnymi. Możesz zapoznać się z nimi także w Informatorze o egzaminie potwierdza¬jącym kwalifikacje w zawodzie… (tu możesz wpisać nazwę zawodu, do którego wykonywa¬nia się przygotowujesz). Informatory znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) lub na stronach komisji okrę¬gowych. Warto, abyś zajrzał do tych informatorów, tym bardziej, że są w nich zamieszczone przykładowe pytania z części pisemnej oraz zadania z części praktycznej.
Aby dobrze przygotować się do egzaminu za¬wodowego, potrzebujesz:
1. Wiedzy o egzaminie
2. Wiedzy zawodowej
3. Umiejętności zawodowych.
Wiedzę o egzaminie możesz uzyskać:
– Od nauczycieli
– Od wychowawcy klasy
– Od doradcy zawodowego
– Z informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Im więcej będziesz wiedział o egzaminie, o jego organizacji i przebiegu, o kryteriach oceny, tym pewniej będziesz czuł się podczas zdawania części pisemnej i praktycznej. Warto wcześniej przećwiczyć typowe pytania z testu i ćwiczenia z części praktycz¬nej. Wykonując te zadania, możesz także sprawdzić i przećwiczyć rozplanowanie poszczególnych czyn¬ności
w czasie przeznaczonym na egzamin.
Wiedzę zawodową możesz rozwijać poprzez:
– Aktywny udział w zajęciach proponowanych przez szkołę
– Systematyczną naukę
– Czytanie prasy branżowej
– Odwiedzanie branżowych stron interneto¬wych
– Uczestniczenie w branżowych spotkaniach, seminariach konferencjach, pokazach
– Aktywne uczestniczenie w szkoleniach or¬ganizowanych przez firmy z wybranej przez Ciebie branży.
Najważniejsza jest systematyczna praca w szko¬le. Twoi nauczyciele znają podstawę kształcenia w Twoim zawodzie i realizują założenia zawarte w tym dokumencie.
W podstawie kształcenia opisany jest zestaw koniecznych w tym zawo¬dzie umiejętności oraz kompetencji społecznych. Wskazany jest także obszar wiedzy, którą mu¬sisz się wykazać podczas egzaminu pisemnego. Wymagania egzaminacyjne sprawdzają, na ile opanowałeś te wymagania. Zaufaj nauczycielom. Im też zależy na tym, abyś zdał egzamin. Praca w szkole to jednak plan minimum. Jeśli chcesz się rozwijać zawodowo, korzystaj z pozaszkol¬nych możliwości rozwijania swoich kompeten¬cji. Większość z nich jest bezpłatna – np. prasę branżową znajdziesz w szkolnej bibliotece, a bez¬płatne szkolenia często są organizowane przez firmy promujące swoje produkty. Jeśli zależy Ci na szkoleniach lub konferencjach, za które mu¬siałbyś zapłacić, zapytaj organizatorów, czy nie potrzebują wolontariuszy. Za pomoc przy pracach organizacyjnych możesz uzyskać dostęp do tych spotkań i jednocześnie do najbardziej aktualnej wiedzy zawodowej.
Umiejętności zawodowe możesz rozwijać poprzez:
– Aktywny udział w warsztatach i praktykach organizowanych przez szkołę
– Dodatkowe praktyki zawodowe realizowane na przykład podczas wakacji
– Staże
– Wolontariat
– Udział w szkoleniach i seminariach zawodo¬wych.
Umiejętności zawodowe to podstawa. Dobrze wykorzystaj czas na warsztatach i praktykach szkolnych.
Pytaj!
Ćwicz!
Powtarzaj!
Nie bój się nie wiedzieć!
Praktyki to czas, kiedy masz prawo nie wiedzieć i masz prawo popełniać błędy. Po prostu masz prawo się uczyć. Jednak od Ciebie zależy, jak ten czas wykorzystasz. Jeśli próbujesz „załatwić” sobie praktyki w miejscu, w którym nie napracujesz się i w którym nikt nie będzie od Ciebie wymagał zaangażowania, to nie dajesz sobie szansy na nauczenie się konkretnych umiejętności. Jeśli zależy Ci na profesjonalizmie, to ucz się od naj¬lepszych! Zadbaj o to, aby praktyki realizować u najlepszych w branży. To będzie procentować nie tylko na egzaminie, ale co ważniejsze, także na rynku pracy.

Czytaj