Rekrutacja


Dla uczniów szkół podstawowych – https://opolskie-posp.edu.com.pl/

 

Informacja dla absolwentów szkoły podstawowej, kandydatów do Technikum nr 1 w Brzegu

 1. Opis klas pierwszych technikum dla absolwentów szkół podstawowych:
Zawód Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty ze świadectwa brane pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
Technik mechanik matematyka, fizyka fizyka, informatyka
Technik elektryk matematyka, fizyka fizyka, informatyka
Technik handlowiec chemia, język angielski język angielski, informatyka
Technik technologii żywności chemia, język angielski język angielski, informatyka
Technik obsługi turystycznej geografia, język angielski język angielski, geografia
Technik hotelarstwa geografia, język angielski język angielski, geografia
Technik informatyk matematyka informatyka język angielski, informatyka
Technik informatyk śledczy/strażacki matematyka informatyka język angielski, informatyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych biologia, język angielski język angielski, biologia

 

 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty
Punkty za świadectwo Maksymalna liczba punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Ocena z języka polskiego Celujący 18 pkt.
Bardzo dobry 17 pkt.
Dobry 14 pkt.
Dostateczny 8 pkt.
Dopuszczający 2 pkt.
Ocena z matematyki Celujący 18 pkt.
Bardzo dobry 17 pkt.
Dobry 14 pkt.
Dostateczny 8 pkt.
Dopuszczający 2 pkt.
Ocena z I przedmiotu Celujący 18 pkt.
Bardzo dobry 17 pkt.
Dobry 14 pkt.
Dostateczny 8 pkt.
Dopuszczający 2 pkt.
Ocena z II przedmiotu Celujący 18 pkt.
Bardzo dobry 17 pkt.
Dobry 14 pkt.
Dostateczny 8 pkt.
Dopuszczający 2 pkt.

 

Punkty za egzamin ósmoklasisty Liczba punktów
Wynik z języka polskiego Wynik w procentach razy 0,35
Wynik z matematyki Wynik w procentach razy 0,35
Wynik z języka obcego nowożytnego Wynik w procentach razy 0,3

 

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:
Termin Czynność
Od 11 maja do 23czerwca 2020r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
Od 11 maja do 14 lipca 2020 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
Od 26 czerwca

do 30 czerwca 2020 r.-

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
do 10 lipca 2020 r; weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie prze kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
13 lipca 2020 r. podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej; a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
21 lipca 2020 r. godz.14.00  podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 

 

 1. Terminy postępowania uzupełniającego:
Termin Czynność
 Od 22 lipca do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
Od 22 lipca do 18 sierpnia 2020 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 do 16 sierpnia 2020 r. weryfikacja prze komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
17 sierpnia 2019r. podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
od 17sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej; a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

pięcioletniego technikum dla absolwentów szkoły podstawowej

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

w roku szkolnym 2020/2021

 • 1

Podstawa prawna regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów.

 1. Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w województwie opolskim.

 

 • 2
 1. Regulamin określa zasady naboru na rok szkolny 2020/2021 do następujących typów szkół:

 

TECHNIKUM –dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach:

1) technik mechanik

– rozszerzony program nauczania: matematyka, fizyka;

 

2) technik elektryk

– rozszerzony program nauczania: matematyka, fizyka;

3) technik handlowiec

– rozszerzony program nauczania: chemia, język angielski;

4) technik technologii żywności:

– rozszerzony program nauczania: chemia, język angielski;

5) technik obsługi turystycznej

– rozszerzony program nauczania: geografia, język angielski;

6) technik hotelarstwa

– rozszerzony program nauczania: geografia, język angielski;

7) technik informatyk śledczy/strażacki

– rozszerzony program nauczania: matematyka, informatyka.

8) technik informatyk

– rozszerzony program nauczania: matematyka, informatyka.

9) technik żywienia i usług gastronomicznych

– rozszerzony program nauczania: biologia, język angielski.

&3

 1. O przyjęciu do technikum dla absolwentów szkoły podstawowej będzie decydować suma punktów za:

 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 1. Wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :

1) z języka polskiego mnoży się przez 0,35,

2) z matematyki mnoży się przez 0,35,

3) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

 1. Liczba punków za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Liczba punktów z oceny języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 punktów.

 

 1. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty są następujące:

 

1) celujący – 18 pkt

2) bardzo dobry -17 pkt

3) dobry – 14 pkt

4) dostateczny – 8 pkt

5) dopuszczający – 2 pkt

 1. Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględnione w rekrutacji do technikum w zawodzie:

 

1) technik mechanik: fizyka, informatyka

 

2) technik elektryk: fizyka, informatyka

 

3) technik handlowiec: język angielski, informatyka

 

4) technik technologii żywności: język angielski, informatyka

 

5) technik obsługi turystycznej: język angielski, geografia

 

6) technik hotelarstwa: język angielski, geografia

 

7) technik informatyk śledczy/strażacki: język angielski, informatyka

 

8) technik informatyk: język angielski, informatyka

 

9) technik żywienia i usług gastronomicznych: język angielski, biologia

 

 1. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

 

 1. Liczba punktów za osiągnięcia wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 18 pkt, przyznawanych za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty po podstawie zawartych porozumień, w tym za:

– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;.

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskania w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt;

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

 

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 3 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – 4 pkt;

– krajowym – 3 pkt;

– wojewódzkim – 2 pkt;

– powiatowym – 1 pkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

 1. Za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności zwłaszcza w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

 

 1. O przyjęciu do wybranego przez kandydata oddziału będzie decydować liczba punktów zgodnie z §3.

 

 1. W wypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. W wypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie na trzecim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria, potwierdzone stosowną dokumentacją:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają wartość jednakową.

 

 1. W przypadku nieuzyskania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do wybranego oddziału Szkolna Komisja Rekrutacyjna proponuje kandydatowi przyjęcie do innego oddziału w miarę wolnych miejsc.

 

 • 4
 1. Określa się wykaz dokumentów składanych przez kandydata – ucznia szkoły podstawowej, tj.:

 

1) wniosek o przyjęcie do Szkoły;

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

4) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

5) 3 zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie;

6) w przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami; orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej;

7) zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 3;

8) karta informacyjna;

9) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 są:

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3) karta informacyjna.

 

&5

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

 

 • od 11maja do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 11 maja do 14 lipca 2020r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 • od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • do 10 lipca 2020 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie prze kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 13 lipca 2020r.– podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00– potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej; a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 21 lipca 2020 r. godz.14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. Terminy postępowania uzupełniającego:

 

 • od 22 lipca do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • od 22 lipca do 18 sierpnia 2020 r. wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
 • do 16 sierpnia 2020 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 17 sierpnia 2020r.– podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej; a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 24 sierpnia 2020 r. do godz.14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;

 

&6

 1. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Wszystkie inne kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy interpretować zgodnie z dokumentami prawa oświatowego podanymi w podstawie prawnej niniejszego regulaminu oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu nadzorującego pracę szkoły.

 

 1. Niniejszy regulamin zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 https://zsz1brzeg.edu.pl/

 

 
Aktualności

30.03.2020
NOWE
PRÓBNA MATURA
PRÓBNA MATURA
Już od 2 kwietnia rusza próbna matura, osoby chętne proszone są o zapoznanie się z informacjami zawartymi w linku.     https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny?fbclid=IwAR1sradnDk330wIemdLH1_wSwE92p9xegUqNUCUn6PVdHoQ4ZfOtUlU-4vo
26.03.2020
Nowe Zarządzenie Dyrektora
Nowe Zarządzenie Dyrektora
Zarządzenie nr 19/2019/2020 z dnia 26 marca 2020 r. p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w sprawie przygotowania do realizowania w [...]
23.03.2020
Zarządzenie Dyrektora w sprawie zdalnego nauczania
Zarządzenie Dyrektora w sprawie zdalnego nauczania
Zarządzenie nr 18/2019/2020 z dnia 23 marca 2020 r. p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w sprawie przygotowania do realizowania w [...]
19.03.2020
Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów
Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów
Szanowni Państwo: Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów. Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich całkowitą nowością, próbujemy jak najlepiej odnaleźć się w zaistniałej rzeczywistości. Chcemy [...]

Sport

11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]
29.01.2020
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Bardzo dobry występ naszych uczniów Dominika Chyrzyńskiego i Michała Wróbla w Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnym Tenisie Stołowym, który odbył się 27 stycznia 2020 roku [...]
16.01.2020
Vicemistrzowie Powiatu !
Vicemistrzowie Powiatu !
Nasza drużyna piłki ręcznej zajęła 2 miejsca w Powiecie . Gratulujemy !!! Opiekun pan Krzysztof Leroch

Wydarzenia

19.03.2020
Wyniki egzaminu
Wyniki egzaminu
Drodzy uczniowie jutro 20.03.2020r. do szkoły mają przyjść wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Będziemy je przesyłać na e-dziennik .W przypadku absolwentów na e-maila [...]
28.02.2020
Współpraca Słowiańskiej z Tauron S.A.
Współpraca Słowiańskiej z Tauron S.A.
26 lutego po raz kolejny, w ramach współpracy patronackiej, gościliśmy  w Zespole Szkól Zawodowych nr 1 przedstawicieli Tauron Dysrtrybucja S.A. Oddział w Opolu. W [...]
02.02.2020
Ach co to był za bal….
Ach co to był za bal….
31 stycznia w Hotelu Antonio, 100 dni przed maturą bawiły się klasy  4a/b , 4c/e, 4h/f, 4i. Bal studniówkowy to jeden z najważniejszych wydarzeń [...]
22.01.2020
Porozumienie z PWSZ w Nysie
Porozumienie z PWSZ w Nysie
Dzisiaj w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu sformalizowała kilkuletnią owocną współpracę. Podpisaliśmy porozumienie. Jako [...]

Sukcesy

16.01.2020
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Pan Łukasz Denys otrzymał „Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii: Nauka i innowacyjność. Gratulujemy!   [...]
20.12.2019
Konkurs hotelarski
Konkurs hotelarski
19 grudnia 2019 roku w Hotelu Oławian odbyła się IV edycja konkursu na najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy. Celem konkursu było inspirowanie do twórczych działań i [...]
01.12.2019
Święto Honorowych Dawców Krwi
Święto Honorowych Dawców Krwi
26 listopada 2019 roku w Sali Pinottiego na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa PCK, która wpisuje [...]
30.10.2019
NASZ STYPENDYSTA!
NASZ STYPENDYSTA!
Serdecznie gratulujemy Patrykowi Sznajderowi uczniowi klasy III k technikum informatycznego (fakultet śledczy), który w dniu dzisiejszym odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.       [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz