COVID-19 informacje

Regulamin pracy zdalnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Im. Marii Skłodowskiej – Curie

Regulamin pracy zdalnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Im. Marii Skłodowskiej – Curie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1870)

 1. zajęcia prowadzone są na platformie MS TEAMS
 2. każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem przez e- dziennik .
 3. nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji,
 4. w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 5. w przypadku pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego nauczyciel prowadzi zajęcia wspierania uczniów i konsultacje w godzinach wskazanych w harmonogramie pracy szkoły;
 6. w przypadku nauczyciela bibliotekarza uczestniczącego w prowadzeniu zajęć, zgodnie z przydziałem godzin lub zgodnie z poleceniem dyrektora.
 7. biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem,
 8. przerwy lekcyjne wynoszą 5 minut, jedna 20 minutowa i jedna 10 minutowa a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem na stronie internetowej
 9. uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 10. praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 11. uczniowie, odbywający naukę na odległość ,mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.
 12. lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)
 13. wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne. Na wniosek w sytuacja wyjątkowych dyrektor może zlecić pracę zdalną .
 14. frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy
  w e- dzienniku jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
 15. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, zgłaszają problem wychowawcy

 

 1. Wychowawca , przedłożył w każdy poniedziałek następującym po zakończonym tygodniu pracy, raport z problemów jakie wystąpiły w jego klasie podczas zdalnego nauczania . ( klasy 1 – wicedyrektor B. Olszewski , klasy 2 wicedyrektor A . Janik , klasy 3 i 4 p.o. dyrektora Wioletta Frankiewicz )

 

Organizacja pracy szkoły w wariancie kształcenia B – Hybrydowym od 19.10.2020r.

 

 1. Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej lub „C”

 W sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia zarażeniem Covid-19, Minister Edukacji Narodowej upoważnił dyrektora szkoły do wprowadzenia takich zasad kształcenia, które mogą ograniczyć zachorowalność uczniów i pracowników.

Podstawy prawne do wprowadzenia hybrydowego kształcenia:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)
 • 1. 1. W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

 

 1. Ograniczenie funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.
 • 2. 1. W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.
 • W przypadku zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do:

1)     teoretycznych przedmiotów zawodowych;

2)     turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników;

3)     zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ustalonego przez dyrektora jednostki systemu oświaty

 1. 4. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej jednostki.
 2. 5. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)
 • 18. 2a. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2b. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

2c. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Wnioski!

 1. W przypadku konieczności ograniczenia częściowego funkcjonowania szkoły jako podstawę podaje się § 1 ust. 1 rozporządzenia z 12 sierpnia 2020 r – Dz. U. z 2020 r. poz. 1389.
 2. Dyrektor szkoły przed wprowadzeniem częściowego ograniczenia jest zobowiązany:
 • uzyskać zgodę organu prowadzącego;
 • uzyskać pozytywną opinię powiatowego inspektora sanitarnego.
  1. Dyrektor na zajęciach, które nie są realizowane w trybie stacjonarnym wprowadza kształcenie na odległość.
  2. Zadania dyrektora wraz z ograniczeniem funkcjonowania szkoły i wprowadzeniem nauczania na odległość określa § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN                    z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
  3. Ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty nie dotyczy zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców przez tych uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy w okresie ograniczenia realizują zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej jednostki systemu oświaty, do których uczęszczają.
  4. Jeśli są zajęcia, które nie mogą być realizowane w formie nauki zdalnej np. teoretyczne przedmioty zawodowe, to dyrektor ma prawo wskazać inny sposób ich realizacji i powiadomić o tym sposobie organ prowadzący i nadzorujący.

 

 1. Rozwiązania organizacyjne w szkole w kształceniu w wariancie „B”.

Zakres częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie zależał od stanu chorobowego lub stopnia zagrożenia w rejonie/określonej kolorowej strefy.

 • w jednym tygodniu na zajęcia do szkoły uczęszczają np. klasy I, II po gimnazjum , a w drugim tygodniu klasy II po podstawówce i  III
 • klasy IV ze względu na egzaminy zawodowe oraz maturę uczęszczają do szkoły cały czas
 • w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone
  w IPET-ach lub ze wskazań w opiniach;
 • wszelkie kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ulegają zawieszeniu;
 • lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z  obowiązującym rozkładem lekcji
 • wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
 • zajęcia trwają online 30 minut + 15 minut nauczyciel do dyspozycji uczniów

 

Funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r.  
w okresie zagrożenia Covid-19,
w tym:
Procedury Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w czasie epidemii

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy wejściu do budynku szkoły zastaną zamieszczone informacje o

–   obowiązku dezynfekowania rąk,

–  przebywania w maseczce w częściach wspólnych w budynku

 –  instrukcję użycia środka dezynfekującego.

 • Osoby z zewnątrz będą wpuszczane do budynku po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu . Drzwi wejściowe do szkoły w czasie lekcji będą zamykane .
 • W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, wychowawcy zbiorą aktualne dane kontaktowe rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia. ( nr telefonu, adres e-mail i zamieszkania).
 • Szkoła posiada odpowiednią ilość termometrów bezdotykowych przechowywanych w gabinecie pielęgniarki i sekretariacie. Termometry będą używane w przypadkach podejrzenia zachorowania.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Szkoła posiada izolatorium, w którym uczeń pozostanie do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna.
 • Budynek szkoły zostanie podzielony na 4 sektory, każdy sektor będzie miał wyznaczone wejście. Poruszanie się po budynku  zgodnie ze schematem.

 SCHEMAT PODZIAŁU NA SEKTORY

W czasie przerw każda sala lekcyjna będzie wywietrzona, uczniowie mogą w niej pozostać. Nie zaleca się zbędnego przebywania na korytarzach szkolnych w tym  czasie. 

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W każdej sali dostępny będzie płyn do dezynfekcji.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w pracowniach przedmiotowych należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z osobną instrukcją.
 • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni odbywa się zgodnie z osobną instrukcją
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
 • Organizacja pracy szkolnego schroniska młodzieżowego zgodnie z odrębną instrukcją.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły lub szkolnego schroniska młodzieżowego.

 • Do pracy w szkole/schronisku mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy szkoły/schroniska zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • Szkolne schroniska młodzieżowe korzysta  z powyższych wytycznych oraz wytycznych dla obiektów hotelowych.

Procedury szczegółowe –

                                                                                                                                                            Załącznik 1

Do Zarządzenia Dyrektora nr 35/2019/2020

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura wyjścia grupy uczniów na  boiska szkolne

 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają z boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 2. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.
 3. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi.
 4. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego.
 5. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.
 6. Sprzęty i pomoce sportowe są dezynfekowane po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów.

 

Załącznik 2

Do Zarządzenia Dyrektora nr 35/2019/2020

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maskę lub przyłbicę.
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do chorego, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyli ręce, zdezynfekowali, prawidłowo zdjęli strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
 10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    i dokładnie wietrzona.
 11. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru ze szkoły.
 12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19

 

Załącznik 3

Do Zarządzenia Dyrektora nr 35/2019/2020

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica,).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to podaje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się, założyli maski jednorazowe, zdezynfekowali ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to uczniowie wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

Załącznik 4

Do Zarządzenia Dyrektora nr 35/2019/2020

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
  z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do  szkoły.
 4.  W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez e-dziennik lub pocztę służbową.
 5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie lub e-mailowo na adres i numer podany na stronie szkoły.

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

Załącznik 5

Do Zarządzenia Dyrektora nr 35/2019/2020

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowniach nauki zawodu

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji używanych narzędzi i urządzeń za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do wyznaczonych pojemników.
 5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

Załącznik 6

Do Zarządzenia Dyrektora nr 35/2019/2020

z dnia 28.08. 2020 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych.

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do odpowiednich pojemników
 5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.
Czytaj