Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

WAŻNE!

Informacja dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020/2022 pomoc jest udzielana uczniom:
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:
 1. uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym 2022/2023 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
 2. uczniom o których mowa w pkt. 8 i 9 uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
 1. 225 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 8 i 9 uczęszczającego w roku szkolnym: 2022/2023 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 2. 390 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 1-7 uczęszczającego w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
 3. 445 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 1-7 uczęszczającego w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
Pomoc jest udzielana na wniosek* opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do 19 września 2022 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
 
Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest:
 1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców ucznia, prawnych opiekunów (opiekuna) ucznia albo rodziców zastępczych, rachunek, paragon lub
 2. oświadczenie** o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.
 3. w przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych wypłacany będzie, po przedłożeniu dowodu zakupu w Kasie Urzędu Miasta
w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku o wypłatę środków***.
 
Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023 oraz przekazuje ją Burmistrzowi Brzegu do dnia 22 września 2022 r.