Biblioteka szkolna

Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

w Brzegu w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby Covid – 19

wśród pracowników, uczniów i ich rodziców.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz.U. 2020 poz. 871).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz. U. 2020 poz. 872 i poz. 891).
 1. Wytyczne GIS, MZ i Men dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
 2. Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii Covid – 19 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020
 3. Od 1 czerwca 2020r. korzystanie z biblioteki szkolnej przez uczniów i nauczycieli jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek      11.30 – 15.30

Wtorek               9.00 – 12.30

Środa                  9.00 – 12.30

Czwartek            9.00 – 12.30

Piątek                 11.30 – 15.30

 1. Szczegółowe wytyczne dla pracownika biblioteki znajdują się w załączniku nr 1.
 2. Procedura przychodzenia, pobytu i wychodzenia ucznia korzystającego z biblioteki szkolnej zawarta jest w załączniku nr 2.
 3. Procedura wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej znajduje się w załączniku nr 3.
 4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia określone jest w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia zawartej w załączniku nr 4.
 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika określone jest w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia pracownika zawartej w załączniku nr 5.

 

Załącznik nr 1

 

Wytyczne dla pracownika biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

 

 1. Po wejściu do budynku szkoły oraz przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 2. Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę) oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników ( rekomendowane są 2 metry).
 4. Regularnie, często i dokładnie myć ręce z wodą i mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie.
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończeniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klawiatura i myszka, blat biurka.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy tj.: klamki poręcze , blaty, oparcia krzeseł.
 9. Umieścić w widocznym miejscu przed wejściem do biblioteki szkolnej informację o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 10. Dopilnować, aby użytkownicy biblioteki posiadali ochronę zakrywająco usta i nos i rękawiczki.
 11. Wyznaczyć i dopilnować, by miejsce składowania oddawanych książek zostało oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

Załącznik nr 2

 

Procedura przychodzenia, pobytu i wychodzenia ucznia korzystającego z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

 

 1. Uczeń nie może wchodzić do placówki/ biblioteki szkolnej z objawami chorobowymi (katar, kaszel, gorączka, złe samopoczucie itp.).
 2. Do placówki/ biblioteki szkolnej nie może przychodzić uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczeń przed wejściem do szkoły jest zobowiązany do założenia osłony nosa i ust, a po wejściu do zdezynfekowania rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek lub umycia rąk wodą z mydłem.
 4. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (2m) w odniesieniu do osób w szkole/ bibliotece szkolnej.
 5. Uczeń zobowiązany jest do częstego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety oraz na każde polecenie opiekuna.
 6. Uczeń zobowiązany jest do odpowiedniego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Uczeń powinien unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz nie podawać ręki na powitanie.
 8. Systematycznie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania toalet oraz powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 9. Wypożyczalnia i czytelnia jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 10. Po opuszczeniu biblioteki szkolnej uczeń udaje się bezpośrednio do wyjścia.

11 Po wyjściu ze szkoły uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły, nie przebywa na placu przed szkołą.

Załącznik nr 3

 

Procedura wypożyczeń/zwrotów materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

 

 1. Uczeń w wyznaczonych godzinach może wypożyczyć/ zwrócić materiały biblioteczne w wyznaczonych godzinach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Uczeń/ nauczyciel przed wejściem do biblioteki jest zobowiązany do założenia osłony nosa i ust.
 3. W wypożyczalni/czytelni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, uwzględniając zasady: 4 m na osobę, 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami.
 4. Na zwracane materiały w bibliotece dyrektor szkoły wyznaczy  salę (sala nr 1), w której przechowywane będą materiały biblioteczne podlegające kwarantannie (72h).
 5. Po wejściu do sali uczeń/nauczyciel odkłada zwracane książki na miejsce wskazane przez nauczyciela bibliotekarza. Na ostatniej książce umieszcza kartkę z zapisanym imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 6. Po zakończeniu okresu kwarantanny książek nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych materiałów i odpisu z karty bibliotecznej ucznia/ nauczyciela w programie MOL.
 7. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza o czym zostanie poinformowany za pomocą dziennika.

 

Załącznik nr 4

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

(do procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej)

 

 

 1. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, pod opieką z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób udaje się do pomieszczenia izolacyjnego, dyrektor szkoły powiadamia rodzica/opiekuna prawnego, który zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/ prawnym opiekunem ucznia manifestującego, przejawiającego niepokojące objawy choroby lub odmowy niezwłocznego odbioru ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji organ prowadzący szkołę i w uzgodnieniu z nim podejmuje konieczne działania celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywała uczeń zostaje niezwłocznie zdezynfekowane.

Załącznik nr 5

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia pracownika

(nauczyciela bibliotekarza) w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

(do procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej)

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, lekarzem rodzinnym, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić do wymienionych służb i poinformować, o pogarszającym się stanie zdrowia w związku z zakażeniem korona- wirusem.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MN, dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Przyjmowanie kolejnych uczniów zostaje wstrzymane. Dyrektor szkoły powiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz zaleceń przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Obszar, w który poruszał się i przebywał pracownik, zostaje niezwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 7. W sekretariacie szkoły znajdują się w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
 8. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym czasie w tych częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca im stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym (gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/).
 9. W przypadku wątpliwości dyrektor szkoły zwraca się do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

ICIM

W czytelni dostępna jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Pięć stanowisk komputerowych wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym oraz urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym drukowanie, kserowanie i skanowanie pozyskanych informacji. Wszystkie komputery Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej posiadają dostęp do Internetu i wyposażone są w słuchawki oraz nagrywarki DVD. Korzystanie z zasobów internetowych jest bezpłatne. Czytelnicy mają możliwość przeglądania oraz wstępnej obróbki plików oraz utrwalenia wyszukanych informacji poprzez: zapis na własnym dysku optycznym lub urządzeniu typu PenDrive; wysyłanie informacji pocztą elektroniczną; wydrukowanie ich w formacie A4. Ponadto istnieje możliwość skanowania gromadzonych przez nasze placówki materiałów oraz korzystania z edukacyjnych programów multimedialnych (Wielki multimedialny atlas świata, Słowniki PWN, Encyklopedia PWN). ICIM przyczynia się do realizacji nowej funkcji biblioteki jako centrum informacji, posługującego się nowoczesną technologią informatyczną. Umożliwia ono uczniom, nauczycielom oraz środowisku lokalnemu dostęp do Internetu będącego największym źródłem informacji. Pracownicy Biblioteki sprawujący funkcję opiekunów ICIM mają za zadanie wspomaganie użytkowników w zakresie wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji udostępnionej w zasobach internetowych oraz informacji multimedialnej.
Szczegółowe zasady korzystania z Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej określone zostały w Regulaminie korzystania z komputerów przez użytkowników.

Lekury

Poziom podstawowy

Klasa I

 • Sofokles: Król Edyp
 • Bogurodzica
 • Lament świętokrzyski
 • Kochanowski Jan: wybrane pieśni i treny oraz psalm
 • Sęp Szarzyński Mikołaj: wybrane sonety
 • Szekspir Wiliam: Makbet lub Hamlet
 • Dzieje Tristana i Izoldy
 • Pasek Chryzostom Jan: Pamiętniki
 • Krasicki Ignacy: wybrana satyra lub Monachomachia
 • Biblia: wybrane psalmy i fragmenty (Pieśń nad pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)

Klasa II

 • Mickiewicz Adam: wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność); Dziadów część III, Pan Tadeusz
 • Słowacki Juliusz: wybrane wiersze
 • Norwid Cyprian: wybrane wiersze
 • Prus Bolesław: Lalka
 • Dostojewski Fiodor: Zbrodnia i kara
 • Conrad Joseph: Jądro ciemności
 • Kasprowicz Jan: wybrane wiersze
 • Przerwa – Tetmajer Kazimierz: wybrane wiersze
 • Staff Leopold: – wybrane wiersze
 • Wyspiański Stanisław: Wesele
 • Reymont Stanisław Władysław: Chłopi T.1
 • Mickiewicz Adam: Dziadów część czwarta
 • Słowacki Juliusz: Kordian

Klasa III i IV

 • Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni
 • Żeromski Stefan: Przedwiośnie
 • Leśmian Bolesław: wybrane wiersze
 • Tuwim Julian: wybrane wiersze
 • Lechoń Jan: wybrane wiersze
 • Przyboś Julian: wybrane wiersze
 • Czechowicz Józef: wybrane wiersze
 • Gałczyński Konstanty Ildefons: wybrane wiersze
 • Iwaszkiewicz Jarosław: wybrane opowiadanie
 • Schulz Bruno – wybrane opowiadanie
 • Nałkowska Zofia: Granica
 • Lem Stanisław: Solaris
 • Gombrowicz Witold: Ferdydurke

Klasa IV

 • Borowski Tadeusz: wybrane opowiadania
 • Baczyński Krzysztof Kamil: wybrane wiersze
 • Różewicz Tadeusz: wybrane wiersze
 • Miłosz Czesław: wybrane wiersze
 • Szymborska Wisława: wybrane wiersze
 • Herbert Zbigniew: wybrane wiersze
 • Lipska Ewa: wybrane wiersze
 • Zagajewski Adam: wybrane wiersze
 • Barańczak Stanisław: wybrane wiersze
 • Białoszewski Miron: wybrane utwory
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy: Szewcy
 • Różewicz Tadeusz: Tango
 • Kafka Franz: Proces
 • Camus Albert: Dżuma
 • Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Herling-Grudziński: Inny światAktualności

23.11.2020
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla Rynku Pracy
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla Rynku Pracy
Kolejna niespodzianka dotarła dzisiaj do naszej szkoły, duży ekran z wideokonferencją i tablicą interaktywną. Z całego serca dziękujemy, Urządowi Marszałkowskiemu w Opolu na czele [...]
15.11.2020
Laptopy dla nauczycieli w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”
Laptopy dla nauczycieli w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”
Jest już pierwsza dostawa laptopów dla nauczycieli!!! Wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 otrzymają laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo [...]
09.11.2020
Do HYMNU ….
Do HYMNU ….
Drodzy uczniowie, 10 listopada o godzinie 11.11 prosimy Was o powstanie i wspólne odśpiewanie 3 zwrotek HYMNU PAŃSTWOWEGO. Prosimy o fotorelację i wysyłanie na [...]
28.10.2020
Sprawa pilna !
Sprawa pilna !
Uwaga! Od 29.10.2020 r. do 08.11.2020 r. budynek szkoły będzie zamknięty. Kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 77 416 3512

Sport

23.10.2020
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mamy to !!!Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym! 1 miejsce Bartosz Borkowski 3 miejsce Dominik Chyrzyński 4 miejsce Michał Wróbel 4 miejsce w kategorii [...]
07.10.2020
Sztafetowe biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 5.10 .2020 na stadionie MOSiR- u odbyły się sztafetowe biegi przełajowe . Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały :Natalia Jońska , Justyna [...]
11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]

Wydarzenia

23.11.2020
Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka
Kochani jak co roku postaramy się pomóc potrzebującej rodzinie w ramach Szlachetnej Paczki. W tym roku jest to Pani Ewa z rodziną, a tak [...]
10.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Kilka słów o eTwinningu w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Czy zdalna nauka może wiązać się wyłącznie z realizacją programów szkolnym? Otóż nie? Uczniowie [...]
09.11.2020
Swięto Patrona Szkoły
Swięto Patrona Szkoły
7 listopada to święto naszej patronki Marii Skłodowskiej – Curie. Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Maria była piątym dzieckiem Bronisławy i [...]
05.11.2020
Twoje dane Twoja sprawa
Twoje dane Twoja sprawa

Sukcesy

15.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Działamy mimo pandemii! Europejski Tydzień Umiejętności ZawodowychMiło nam poinformować, że nasz projekt eTwinning “Pokaż mi gdzie mieszkasz, powiem Ci kim jesteś” został zatwierdzony przez [...]
14.10.2020
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
14 października w Muzeum Piastów Śląskich w przepięknej sali Giovanniego Pinottiego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego. W tym roku nagrodę starosty otrzymały pani [...]
21.09.2020
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć [...]
13.07.2020
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Mirosław Szewczyk Absolwent technikum elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu i studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent programów Managment 2010 oraz Strategic [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz